Zoeken
Sluit dit zoekvak.

KENNISGEVING WATERWET, VOORSTERWEG 31 TE MARKNESSE

Redactie Marknessenieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Marknesse.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor Voorsterweg 8316PR 31 Marknesse luidt als volgt:

KENNISGEVING WATERWET, VOORSTERWEG 31 TE MARKNESSE

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend. Aan Nationaal Aerospace Laboratory te Marknesse is een vergunning afgegeven op grond van de Waterwet voor de tijdelijke lozing van grondwater in oppervlaktewater ten behoeve van de ontwikkeling van bronnen van een bodemenergiesysteem en voor de permanente lozing van grondwater in oppervlaktewater ten behoeve van het jaarlijks terugkerende onderhoud van de bronnen voor energieopslag aan de Voorsterweg 31 te Marknesse. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu. Inzage Genoemde beschikking ligt tot 3 mei 2016 ter inzage: - op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur. Op verzoek kunnen de stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. Voor een afspraak kunt u bellen naar het waterschapshuis, telefoonnummer (0320) 274 911. De beschikking is tevens in te zien via de internetsite van het waterschap: www.zuiderzeeland.nl/actueel/bekendmakingen/; - in het gemeentehuis van de gemeente Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1 te Emmeloord op: ∘ maandag: van 08.30-12.00 uur; ∘ dinsdag: op afspraak; ∘ woensdag: van 08.30-12.00 uur; ∘ donderdag: op afspraak; ∘ vrijdag: op afspraak. Bezwaren Tegen de vergunning kunnen, door belanghebbenden, tot het einde van de ter-inzage-termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen marknesse
  2. Natuur en milieu | Organisatie en beleid