Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ontheffing verleend aan Natural Fruits Marknesse te Marknesse voor het gebruik van een kraaienvangkooi, Flevoland

Redactie Marknessenieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Marknesse.

Aanvraag Landbouw | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Ontheffing verleend aan Natural Fruits Marknesse te Marknesse voor het gebruik van een kraaienvangkooi, Flevoland

Gedeputeerde staten van Flevoland maken het volgende bekend: Gedeputeerde staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 68 van de Flora- en faunawet op 3 oktober 2014 een ontheffing hebben verleend aan Natural Fruits Marknesse te Marknesse voor het gebruik van een kraaienvangkooi ter voorkoming van belangrijke schade aan appels door zwarte kraaien en kauwen. De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 10 oktober 2014 tot en met 14 november 2014 ter inzage: – in het provinciehuis, Visarenddreef 1, Lelystad op werkdagen tijdens kantooruren. Om de stukken buiten deze uren in te zien, kan telefonisch (0320-265622) een afspraak worden gemaakt. Tevens zal de ontheffing en de bijbehorende stukken voor een ieder toegankelijk zijn via de website http://www.flevoland.nl/digitaal-loket/inzien/. Gedurende een termijn van zes weken, welke is ingegaan op 4 oktober 2014, kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en voorzien te zijn van: –  uw naam en adres; –  de datum; –  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; –  de gronden van het bezwaar. Bezwaren dienen uiterlijk op 14 november 2014 te worden ingediend en gericht te zijn aan het College van gedeputeerde staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB te Lelystad. Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de president van de arrondissementsrechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening dient u griffierecht te betalen. Voor de betaling daarvan ontvangt u bericht van de Rechtbank. Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de provincie Flevoland (0320-265488).

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen marknesse
  2. Landbouw | Organisatie en beleid