Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Marknesse, Zuid – fase 3’, Noordoostpolder

Redactie Marknessenieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Marknesse.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Ontwerpbestemmingsplan ‘Marknesse, Zuid – fase 3’, Noordoostpolder

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder maken ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 18 april 2013 voor een periode van zes weken het ontwerpbestemmingsplan 'Marknesse, Zuid – fase 3' voor een ieder ter inzage ligt op het gemeentehuis, bij het loket Woonomgeving en op de gemeentelijke website www.noordoostpolder.nl. De interactieve verbeelding is raadpleegbaar op het webadres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0171.BP00499-ON01 De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar op het webadres: http://ruimtelijkeplannen.noordoostpolder.nl/planfolder/NL.IMRO.0171.BP00499-/NL.IMRO.0171.BP00499-ON01 Het bestemmingsplan 'Marknesse, Zuid – fase 3' voorziet in de juridisch-planologische regeling voor de uitbreidingslocatie Marknesse Zuid met fase 3 zoals in het bestemmingsplan Marknesse Zuid fase 2 (1997) al was geschetst. Gedurende bovengenoemde periode kan een ieder tegen het ontwerp-bestemmingsplan naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Noordoostpolder, Postbus 155, 8300 AD Emmeloord. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan binnen de bovengenoemde periode een afspraak worden gemaakt met de mevrouw M.E. Wierstra, telefoon (0527) 63 32 75, van het cluster Ruimtelijke ontwikkeling.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen marknesse
  2. Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening